PRIVACYVERKLARING

Tip Top Catering, gevestigd aan Ruigenhoeksedijk 11, 3737 MP Groenekan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring Tip Top Catering

Tip Top Catering, gevestigd aan de Ruigenhoeksedijk 11, 3737 MP te Groenekan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ruigenhoeksedijk 11, 3737 MP Groenekan, +31 346 214 842, www.tiptopcatering.nl

Functionaris gegevensbescherming

Michel van Lier is de Functionaris Gegevensbescherming van Tip Top Catering. Hij is te bereiken via Michel@tiptopcatering.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tip Top Catering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Michel van Lier, Michel@tiptopcatering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tip Top Catering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of foodbook
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Tip Top Catering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tip Top Catering) tussen zit. Tip Top Catering gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • NAW-gegevens in bestelsysteem Reflex verwerking orders en facturering
 • NAW gegevens in Microsoft Office bestanden

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tip Top Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Michel van Lier, Michel@tiptopcatering.nl.

Tip Top Catering neemt uw privacy serieus en neemt zowel fysieke als technische voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen. Tip Top Catering heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Toegangs- en algemene beveiliging tot netwerken en netwerkdiensten
 • Wachtwoordbeleid
 • Fysieke toegangsbeveiliging servers
 • Antivirus en anti-spambeveiliging
 • Back-up van data
 • Beperkingen voor het installeren van software

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tip Top Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tip Top Catering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen functionele cookies, alleen analytische cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd. Wij gebruiken Google Analytics op de website tiptopcatering.nl om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Hoeveel bezoekers er per dag zijn en wie de website bezoeken. Het IP-adres is door ons op de website geanonimiseerd (wij hebben de laatste 3 cijfers van het IP-adres geanomiseerd) en daardoor is de invloed op de privacy van bezoekers gering. De gegevens die verzameld worden via Google Analytics worden alleen voor intern inzicht gebruikt en niet gedeeld met anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tip Top Catering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Michel van Lier, Michel@tiptopcatering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tip Top Catering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hard copy

Deze privacyverklaring is van onze website te downloaden als PDF bestand. Als u een hard copy wilt ontvangen dan kunt u een daartoe strekkend verzoek doen aan Michel van Lier, Michel@tiptopcatering.nl

Groenekan, maart 2019

Lid van de:

Tip Top Catering
Ruigenhoeksedijk 11
3737 MP Groenekan
0346 214842, info@tiptopcatering.nl

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

Tip Top Catering - voor catering in Utrecht en omgeving